Všeobecné podmínky
Všeobecné rezervační podmínky ubytování v Autocampu Mělník upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem a jednotlivými osobami, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákon aj. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Pro přímý prodej pobytů (tedy v případech, kdy je provozovatelem vyžadována úhrada celé ceny za ubytování) platí tyto podmínkyÚvodní ustanovení

1. Provozovatel poskytuje své služby všem zájemcům, pouze osoby mladší 18-ti let mohou užívat služeb pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem vznikne na základě písemné objednávky, za kterou se považuje řádně vyplněný rezervační formulář "Rezervace ubytování", odeslaný z internetových stránek www.campmelnik.cz popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) odpovídá zákazník, který objednávku odeslal.

3. Při objednávce je v poznámce vhodné uvést náhradní termín nebo jinou ubytovací kapacitu pro případ, že Vámi požadovaný termín či ubytovací kapacita jsou již obsazeny, pro případ provozovatel ubytovacího zařízení pobyt z vážných důvodů nepotvrdí.

4. Autocamp Mělník si v případě nutnosti,vyhrazuje právo na změnu kempového místa či hotelového pokoje (chatky) potvrzeného v rezervaci.

5. Pobyty "na poslední chvíli" je možné vyřídit též telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Způsob objednávky a úhrady pobytů


Jak můžete rezervovat?Garantované rezervace- pro exponované termíny a skupinové pobyty E-mailem, telefonicky, faxem, poštou nebo přes rezervační formulář na internetu. Vždy je však nutná písemná objednávka! Na základě této objednávky provedeme předběžnou rezervaci (opci) na požadovaný termín a počet osob. Tato předběžná rezervace platí do vypršení opce (dohodnutého termínu), která musí být ze strany objednatele v termínu závazně potvrzena písemně. Pokud nebude do vypršení opce termín potvrzen, bude Vaše objednávka - rezervace stornována.


Běžná rezervace- pro individuální pobyty. Je možno rezervovat telefonicky. V exponovaných termínech jsou však požadované ubytovací kapacity rezervovány pouze do 18.00 hod, není-li předem dohodnuto jinak. Poté jsou automaticky stornovány.


Zálohy

Po potvrzení opce bude zaslána poštou avízo k úhradě zálohové faktury. Tato zálohová faktura činí 50 % z celkové částky pobytu. Termín splatnosti bude vždy uveden na zálohové faktuře. Rezervaci považujeme za závaznou, pokud jsou připsány peníze na náš bankovní účet.


Bankovní účty

Při skládání záloh na účet uvádějte vždy jako variabilní symbol číslo faktury, případně jméno. Bankovní údaje jsou vždy uvedeny na faktuře.

Důležité upozornění: všechny bankovní poplatky hradí vždy objednatel!!


Konečná faktura

Doplatek Vaší faktury bude uhrazen v hotovosti, na místě. Konečná faktura bude dorovnána o případné rozdíly (počet osob, dní, apod.) Konečná faktura bude snížena o již zaplacenou zálohu. Přeúčtování z eura na koruny bude prováděno vždy podle aktuálního kurzu.Storno podmínky pro individuální turisty

1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Při odstoupení od smlouvy se vztahy mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením řídí těmito podmínkami:

2. Poplatek zaplacený za učiněnou rezervaci se nevrací, protože se jedná o zprostředkovatelskou službu, která byla uskutečněna.

3. Po dohodě s provozovatelem lze zajistit za sebe náhradu, v tomto případě se storno poplatky neplatí.

4. Při dřívejším odjezdu propadá nárok na vrácení peněz.

5. V případě, že ze strany objednatele dojde z jakéhokoliv důvodu ke zrušení rezervace, budou použity následující storno poplatky:

Storno termíny

Pokud Vámi pořízená rezervace bude stornována v termínu delším než 60 dnů před příjezdem, bude Vám účtován pouze manipulační poplatek ve výši 300,- Kč .

Storno podmínky pro skupinové pobyty

Jsou předmětem vzájemné dohody. Jinak platí obdoba jako u IT.

U skupin se neplatí storno poplatky, pokud počet objednaných osob se sníží do 10 % z celkově objednaných osob.

Zrušení pobytu ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení pobytu předvídat. V tomto případě nabídne provozovatel klientovi v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, obdrží zpět poplatek za zprostředkování , a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.Reklamační podmínky

Reklamace na služby může zákazník uplatňovat přímo u vedení. Tyto reklamace musí být podány písemně a to nejlépe okamžitě po zjištění závady, nejdéle však do tří dnů po ukončení pobytu a to společně s popisem reklamované služby. Jiné či pozdější reklamace jsou neplatné!

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.9.2005

2. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.


Přejeme Vám příjemný pobytAutocamp Mělník

Klášterní 3906
276 01 Mělník

www.campmelnik.cz


Provozovatel:

Sirůček a Patík s.r.o.
Brozánky 6
276 01 Hořín
IČ: 272 36 161
DIČ: CZ 272 36 161